1 เมษายน 2562 รมว.เกษตรฯตั้งชุดปฏิบัติการยับยั้งการเผา เร่งแก้หมอกควัน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/405252

รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าสั่งการด่วนที่สุดให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เป็นชุดปฏิบัติการประจำป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช วัชพืช วัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร ทั้งระดับจังหวัดและท้องถิ่น ตามที่ได้เกิดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าในช่วง 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 ว่าอากาศจะไหลเวียนไม่ดีก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน แม้จะมีลมและฝนบ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยพัดฝุ่นละอองและหมอกควันออกจากพื้นที่ได้ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อการเดินทาง และการท่องเที่ยวทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้อย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมทั้งลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวที่มีผลต่อความเป็นอยู่และสุขภาพประชาชน จึงขอกำหนดแนวทางปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหาให้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯและหน่วยงานในสังกัด กษ. ได้มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติดังนี้ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอแผนงานและอำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช หรือ วัชพืช หรือ เศษวัสดุการเกษตรประจำจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นชุดปฎิบัติการประจำพื้นที่เพื่อปฎิบัติการออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้งแจ้งเหตุการเผา และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอโดยมีเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเป็นหน่วยเฝ้าระวังป้องกันและปลุกจิตสำนึกในการไม่เผาเศษซากพืชฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรภายในแต่ละอำเภอ และให้ชุดปฎิติการดังกล่าวอยู่ในอำนวยการของนายอำเภอเพื่อความเอกภาพด้วย ทั้งนี้ให้หน่วยงาน กษ.ที่มีสำนักงานในจังหวัดนั้น ๆ ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฎิบัติการเป็นชุดปฎิบัติการประจำพื้นที่ร่วมกับสำนักเกษตรอำเภอด้วย เช่น ชลประทาน พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ ฯลฯ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดประสานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดประชุมหารือเรื่องการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ในที่ประชุม อ.พ.ก.ด้วย ทั้งนี้อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าในสังกัด กษ.ให้การสนับสนุนในการอนุญาตหรือส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆไปร่วมเป็นชุดปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชหรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่อำเภอซึ่งมีเกษตรอำเภอเป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการ ทั้งนี้ให้ถือว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าครั้งนี้เป็นภารกิจที่สำคัญของชาติ หน่วยราชการในสังกัด กษ.จึงต้องให้การสนับสนุนทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้ พร้อมกันนี้มอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการ ทุกเขตไปตรวจติดตามการปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืชและวัชพืช หรือ เศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่ด้วยโดยให้ประเมินผลงานจากจุดวัดค่าความร้อนที่จะต้องไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำการเกษตร จึงจะถือว่าการทำงานของจังหวัดนั้นๆ ประสบผลสำเร็จและหากพบว่ามีปัญหาอุปสรรคใดๆ ในพื้นที่ขอให้รายงานปลัดฯ และ รมต.เกษตรฯ พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปด้วย